top of page

Zákony bílého dvora

Zákoník města Bílý Dvůr

Preambule

 

 • Tyto zákony byly vydány Právní komorou Landštejnsou za souhlasu a podpisu Kapitána.
   

 • Tyto zákony jsou plně platné na celém území města Bílý Dvůr.
   

 • Tyto zákony mohou být změněny úspěšným hlasováním Městské rady města Bílý Dvůr a potvrzením Kapitánem.
   

 • Na dodržování zákonů dohlíží cech válečníků v čele s Cechmistrem, ten ručí za správné dohlížení nad prací Cechu válečníků na poli zákona a přejímá za ně případné následky a určuje a vykonává tresty nad válečníky z cechu, kteří pochybili při výkonu svých povinností.
   

 • Tyto zákony platí pro všechny jedince, kteří se nacházejí na území platnosti těchto zákonů.
   

 • Každý, kdo se nachází na území města Bílý Dvůr, je povinen dodržováním jeho zákonů a dobrých mravů.
   

 • Trestání za porušení zákonů je řešeno Soudem města Bílý Dvůr.
   

 • Výši trestů určuje vždy Cechmistr, který je členem městské rady a vykonává proto roli soudce.
   

 • O provinění rozhoduje Rada města.
   

 • Cechy mohou žádat o zavedení cechovních nařízení či vyhlášek, které ale nesmí být v rozporu se stávajícími zákony města Bílý Dvůr či s dobrými mravy. Dále nesmí být namířené vůči určitému cechu či zájmové skupině plnohodnotných občanů města.

 

 

Zákony

 

 1. Rozhodnutí soudu jest zákon.

 2. Obyvatelé města musí město bránit za každou cenu před bandity, lapky, démony, jakož i jinými zlořády.

 3. Je zakázáno vztáhnout ruku na obyvatele území města Bílý Dvůr jinak, než jako projev nezbytné sebeobrany, vyvstane-li taková situace.

 4. Je zakázáno jakkoliv ohrozit bezpečnost města, znemožnit hladký chod činnosti města, znemožnit výkon povinností cechům a jeho členům.

 5. Je zakázáno odcizit majetek cizí osobě, která je plnohodnotným občanem města, či městu samotnému.

 6. Je zakázáno pohoršování veřejnosti, pobuřování veřejnosti, nactiutrhání a jiné hlasové, grafické či tělesné projevy, které mohou poškodit veřejné mínění, dobrou pověst či důstojnost plnohodnotného občana města, tak i jeho majetek.

 7. Je zakázáno porušovat cechovní nařízení, která byla odsouhlasena Městskou radou.

 8. Je zakázáno ničit či jinak pošpinit majetek jiných plnohodnotných občanů města či města samotného.

 9. V případě ohrožení města musí jeho obyvatelé poslouchat Cechmistra Cechu válečníků a jeho podřízené dle subordinace Cechu válečníků.

 

Trestní právo

 

Trestní systém je dělen do třech hlavních kategorií stupňů závažnosti: přečinění, zločin, závažný zločin.
Nevědomost či neúmyslné zavinění lze považovat za polehčující okolnost a to až do výše úplného zproštění viny. O výši trestu rozhoduje Soudce. Za své rozhodnutí se může zodpovídat Kapitánovi či osobě, která jej úředně zastupuje. Právní komora Landštejnská tímto doporučuje držet se zavedeného práva tří kategorií, avšak realizace vymáhání zákonů je tímto přenecháno na starost Městské radě města Bílý Dvůr. Zde právní komora Lanštejnská dokládá opis práva tří kategorií.

 

Právo třech kategorií

 

 1. Přečinění

  1. Porušení zákonů, které způsobí malé až nepatrné ztráty oběti.

  2. Zločiny, které byly spáchány v nedbalosti a nezpůsobily větší ztráty než malé.

  3. Činy spáchané v dobré víře či způsobené neplánovaným vývojem událostí.

  4. Napomáhání při přečinění či nevědomé napomáhání při zločinu.

 2. Zločin

  1. Porušení zákonů z důvodu vlastního obohacení.

  2. Zločiny spáchané při plném zdraví, vědomí a svědomí.

  3. Napomáhání při zločinu.

  4. Napomáhání nepříteli města Bílý Dvůr

 3. Závažný zločin

  1. Hrubé porušení zákonů města.

  2. Snaha o narušení obrany města.

  3. Vlastizrada.

  4. Nabádání ke vzpouře proti Kapitánovi.

 

Tresty práva třech kategorií

 

 1. Přečinění: Vězení či kobka na dobu kratší než půl dne (rozuměj tucet hodin). Pokuta a nahrazení škod. Veřejně prospěšné práce.

 2. Zločin: Kobka, pranýř či bičování. Veřejně prospěšné práce, pokuta či zabavení části majetku. Obviněného lze podrobit výslechu a mučení

 3. Závažný zločin: Poprava stětím či šibenicí. Tortura a poprava žehem, pokud to situace vyžaduje. Obviněného je nutno podrobit výslechu a mučení.

bottom of page