top of page

Cechy a rada

Poslední ustanovení rady Cechmistrů

 

S konečnou platností tímto nás pět níže podepsaných Cechmistrů rušíme radu Cechmistrů a nahrazujeme tento orgán Městskou radou občanů (dále jen: Městská rada).
Městská rada se nyní skládá z pěti členů, z toho čtyři z řad občanů města a jeden z řad Cechmistrů. V Městské radě smí být vždy pouze jeden Cechmistr. Účelem Městské rady je starat se o řádný chod města, pohodlí, bezpečnost a právo na pozemcích města Bílý Dvůr.

 

Každý z Městské rady má jeden hlas. Hlasy jsou si rovny. Při absenci člena rady nemůže rada hlasovat, pokud nemá některý řádný občan města Bílý Dvůr zplnomocnění (písemnou a notářem ověřenou plnou moc) hlasovat za chybějícího člena, či pokud se daný člen Městské rady nevyjádřil veřejně a to za plného vědomí a při zdravém rozumu o tom, jak si přeje hlasovat o dané záležitosti. Toto pravidlo se nevztahuje na člena-Cechmistra, který nemůže být jakkoliv nahrazen či vyloučen z hlasování.
Cechmistr také jako jediný má možnost vetovat odhlasované rozhodnutí Městské rady a to pouze jednou co se dané věci týče. Pokud Cechmistr použije své právo veta, o výsledku rozhoduje celé město většinovým právem a to poté, co je celé město s problémem důsledně obeznámeno.
Toto rozhodnutí celého města je již platné a smí ho změnit jen Kapitán či válečný stav, pokud by zabraňovalo válečnému úsilí. Každý návrh či rozhodnutí musí být v souladu s dobrými mravy a zákony města Bílý Dvůr, jinak je považováno za neplatné.

 

Odstoupit může z Městské rady každý její člen dobrovolně a sám. Pokud je potřeba vyměnit člena bez jeho souhlasu, musí se na tom shodnout aspoň tři ze čtyř zbylých členů městské rady. Občané mohou osazení městské rady změnit pouze sepsáním petice a ta musí obsahovat minimálně třetinu podpisů z celkového počtu právoplatného obyvatelstva města Bílý Dvůr. Toto rozhodnutí města musí být předem vyhlášeno a musí být uveden relevantní důvod výměny daného člena Městské rady.

 

Městská rada zároveň funguje jakožto soud, kde Soudce je vždy jen a pouze stávající radovní Cechmistr. Zbylí čtyři členové jsou jeho porotou. Úkolem poroty je rozhodnout o vině či nevině obžalovaného a na soudci je, aby určil výši trestu a stanovil rozsudek. Soud je řízen soudcem a porotou. Žalobce i obhájce musí mít možnost říci vše co je nezbytné pro dané zasedání soudu a to v míře dostatečné pro pochopení problému.
Jak obžalovaný, tak poškozený mají právo na zastoupení některým z občanů, kteří nejsou svědky, porotou, soudcem či nijak jinak nemohou narušit nezávislou funkci soudu. Daného zástupce si každý může vybrat dobrovolně a to pouze za plného duševního zdraví a se smluvním souhlasem obou stran o zastoupení.
Zastupující osoba nemůže být trestána za chování zastoupené osoby při soudním líčení jinak než pokutou za znevažování úcty k soudu.


Takto praví poslední ustanovení rady Cechmistrů, a nechť Kapitán brání naše životy.

 

bottom of page