top of page

Poslední ustanovení rady cechmistrů

S konečnou platností tímto nás pět níže podepsaných cechmistrů rušíme radu cechmistrů) a nahrazujeme tento orgán městskou radou občanů (v pozdějších dokumentech jako: městská rada). Městská rada se skládá z pěti členů, z toho 4 z řad občanů města a jeden z řad cechmistrů. V městské radě smí být vždy jen jeden cechmistr. Účelem městské rady je starat se o řádný chod města, pohodlí, bezpečnost a právo na pozemcích města Bílý Dvůr.

 

Každý z městské rady má jeden hlas. Hlasy jsou si rovny. Při absenci člena rady nemůže rada hlasovat, pokud nemá některý řádný občan města Bílý Dvůr zplnomocnění hlasovat za chybějícího člena či pokud se daný člen městské rady nevyjádřil veřejně a to za plného vědomí a při zdravém rozumu o tom, jak si přeje hlasovat o dané záležitosti. Toto pravidlo se nevztahuje na člena cechmistra, který nemůže být jakkoliv nahrazen či vyloučen z hlasování. Cechmistr také jako jediný má možnost vetovat odhlasované rozhodnutí městské rady a to pouze jednou co se dané věci týče. Pokud cechmistr použije své právo veta, o výsledku rozhoduje celé město většinovým právem a to po té, co je celé město s problémem důsledně obeznámeno. Toto rozhodnutí celého města je již platné a smí ho změnit jen Kapitán či válečný stav zabraňovalo by to válečnému úsilí. Každý návrh či rozhodnutí musí být v souladu s dobrými mravy a zákony města Bílý Dvůr, jinak je bráno za neplatné.

 

Odstoupit může z městské rady každý její člen dobrovolně a sám. Pokud je potřeba vyměnit člena bez jeho souhlasu, musí se na tom shodnout aspoň tři ze čtyř zbylých členů městské rady. Občané mohou osazení městské rady změnit pouze sepsáním petice a ta musí obsahovat minimálně 33% celkového právoplatného obyvatelstva města Bílý Dvůr. Toto rozhodnutí města musí být předem vyhlášeno a musí být uveden relevantní důvod výměny daného člena městské rady.

 

Městská rada zároveň funguje jakožto soud, kde soudce je vždy a pouze cechmistr a zbylí čtyři členové jsou porotou. Úkolem poroty je rozhodnout o vině či nevině obžalovaného a na soudci je aby určil výši trestu a stanovil rozsudek. Soud je řízen soudcem a porotou. Žalobce i obhájce musí mít možnost říci vše co je nezbytné pro dané zasedání soudu a to v míře dostatečné pro pochopení problému. Jak obžalovaný tak poškozený mají právo na zastoupení někým z občanů, kteří nejsou svědky, porotou, soudcem či nijak jinak nemohou změnit funkci soudu. Daného zástupce si každý může vybrat dobrovolně a to pouze za plného duševního zdraví a se smluvním souhlasem obou stran o zastoupení. Zastupující osoba nemůže být trestána za chování zastoupené osoby při soudním líčení jinak než pokutou za znevažování úcty k soudu.Takto praví poslední ustanovení rady cechmistrů, nechť Kapitán brání naše životy.

bottom of page